Titleรายงานผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของระบบการถือครองที่ดินทางด้านเกษตรกรรมเพื่อการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย (เปรียบเทียบภาคกลางกับภาคเหนือ พ.ศ. 2519) / โดย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักวิจัยทางสังคมศาสตร์" รุ่น 12
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสัมคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2519
Descript 257, 39 หน้า : ภาพประกอบ

การถือครองที่ดิน -- วิจัย การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)333.32 ค1411รLIB USE ONLY