Titleการประเมินโครงการและการคืนทุนโครงการจัดรูปที่ดินขันสูตร อ. บางระจัน จ.สิงห์บุรี / กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, [25--]
Descript (9), 60 หน้า : ภาพประกอบ

การจัดสรรที่ดิน การถือครองที่ดิน นโยบายการเกษตร เกษตรกร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)333.1 ก58กLIB USE ONLY