Authorเอื้อ บัวสรวง
Titleคดีล้มละลายแสดงกระบวนพิจารณาในศาลและชั้นเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ตามลำดับในทางปฏิบัติ กอปร์ด้วยบันทัดฐานแห่งคำพิพากษาฎีกา เป็นหนังสือคู่มือสำหรับผู้มีวิชาชีพทางกฎหมายและพ่อค้า พาณิช คหบดีทั่วไป / เอื้อ บัวสรวง
Imprint [ม.ป.ท. : อ. เมธี, 2502
Descript 420 หน้า

ล้มละลาย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.75 อ6111คCHECK SHELVES