Titleภาวะหนี้สินของเกษตรกร ปีเพาะปลูก 2521/22 / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
Descript 49 หน้า

สินเชื่อเกษตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.71 ศ854ภCHECK SHELVES