Authorชูลิต สถาวร
Titleรายงานเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ การเงิน และการคลังของสาธารณรัฐเกาหลี / ชูลิต สถาวร
Imprint กรุงเทพฯ : กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2523
Descript 33 หน้า

การลงทุน -- เกาหลี (ใต้) การเงิน -- เกาหลี (ใต้) การคลัง -- เกาหลี (ใต้)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.6 ช681รCHECK SHELVES