Authorศิริ การเจริญดี
Titleความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงิน ฐานเงิน และสินเชื่อภาคเอกชน / โดย ศิริ การเจริญดี (และ) สุชาดา กิระกุล
Imprint กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัยเศรษฐกิจการเงิน ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2523
Descript 22 หน้า

การเงิน -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.4 ศ445คCHECK SHELVES