Authorประยูร จินดาประดิษฐ์
Titleการให้กู้ยืม ซื้อลดและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ / ประยูร จินดาประดิษฐ์
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2516]
Descript 194 หน้า

อาภรณ์ กฤษณมระ เงินตรา เงินกู้ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.4 ป17กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332.4 ป17กCHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library332.4 ป171กLOST AND PAID