Authorธวัช สัณฑิติ
Titleแบบฝึกหัดการวิเคราะห์การเงิน / โดย ธวัช สัณฑิติ และ สุขจิตต์ ณ นคร
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521
Descript 150 หน้า

การเงิน -- แบบฝึกหัด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.4 ธ1711บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332.4 ธ1711บCHECK SHELVES