Authorวิวัฒนไชย, พระองค์เจ้า, 2442-2503
Titleพระดำรัส ของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2504
Descript 29, 59 หน้า : ภาพประกอบ

การเงิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.1504 ว37พCHECK SHELVES
Arts Library : Stack081วCHECK SHELVES