Authorชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ
Titleเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522
Descript 210 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

เงินคืออะไร -- มาตรฐานเงินตรา -- เงินตราที่ใช้ในประเทศไทย -- ระดับราคาสินค้าและเลขดัชนี -- การกู้ยืมและเครื่องมือในการยืม -- การธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย -- การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ : แหล่งที่มาของเงินและการใช้เงิน -- ธนาคารพาณิชย์กับการสร้างและการทำลายเงินฝาก -- ธนาคารแห่งประเทศไทย -- ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน -- ธนาคารกลางและปริมาณเงิน -- สถาบันการเงินอื่นๆ -- สมการการแลกเปลี่ยนและทฤษฎีปริมาณเงิน -- ปริมาณเงิน ผลิตผลและระดับราคาสินค้า -- เงินและเศรษฐกิจวัฏจักร -- กลไกของการชำระเงินระหว่างประเทศ -- มาตรฐานทองคำ และการยกเลิกการใช้มาตรฐานทองคำ -- มาตรฐานกระดาษและการควบคุมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ -- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ


การเงิน ธนาคารและการธนาคาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.1 ช16ศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332.1 ช16ศCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionศ 15 001099LIB USE ONLY
Economics Library332.1 ช16ศCHECK SHELVES
Economics Library332.1 ช16ศCHECK SHELVES
Economics Library332.1 ธ16ศCHECK SHELVES
Economics Library332.1 ช16ศ 2522CHECK SHELVES
Political Science Library332.4 ช173ศงCHECK SHELVES
Political Science Library332.4 ช173ศงCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HG221 ช173ศ 2522CHECK SHELVES