Titleภาวะเศรษฐกิจการเงินและการธนาคารในรอบปี 2519-20 และแนวโน้มในปี 2521-2524 / ฝ่ายการตลาด ธนาคารทหารไทย จำกัด
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2520
Descript 137 หน้า

การเงิน ธนาคารและการธนาคาร เงินกู้ สินค้าเข้าและสินค้าออก ดุลการค้า ดัชนีราคา ปริวรรตเงินตรา ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.072 ท192ภCHECK SHELVES