Authorนิมิตร นนทพันธาวาทย์
Titleฐานะทุนสำรองของไทย / นิมิตร นนทพันธาวาทย์
Imprint [กรุงเทพฯ : บพิธ, 2519]
Descript 160 หน้า

ดุลการค้า -- ไทย เงินสำรองระหว่างประเทศ เงินคงคลัง ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.0415 น36ฐCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332.0415 น36ฐCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332.0415 น36ฐCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HG1656.T3 น236ฐ 2519CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HG1656.T3 น236ฐ 2519CHECK SHELVES
Economics Library332.632 น132ฐCHECK SHELVES
Economics Library332.632 พ132ฐCHECK SHELVES
Political Science Library332.0415 น633ฐCHECK SHELVES
Political Science Library332.0415 น633ฐCHECK SHELVES