Titleเศรษฐกิจการคลังการธนาคาร
Imprint [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน, 2523]
Descript 188 หน้า

เจริญ กลิ่นอวล ธนาคารและการธนาคาร หนังสืออนุสรณ์งานศพ ไทย -- การเงิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332 ศ854CHECK SHELVES