Authorการประชุมทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ต่อประชาธิปไตย (2521 : กรุงเทพฯ)
Titleการประชุมทางวิชาการ ... / จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ 14-15 กันยายน 2521
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2523
Descript 341 หน้า

รัฐศาสตร์ ประชาธิปไตย นักธุรกิจ สหภาพแรงงาน สื่อมวลชน ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332 ก475กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332 ก475กCHECK SHELVES