Titleรายงานผลการสำรวจ โครงสร้างค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย / หน่วยวิจัยเศรษฐกิจทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [25--]-
Descript เล่ม

ค่าจ้าง รายได้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.29593 ธ152ร 2522-2523DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331.29593 ธ152ร 2523-2524DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331.29593 ธ152ร 2523-2524CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.29593 ธ152ร 2524-2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.29593 ธ152ร 2525-2526CHECK SHELVES