Titleรายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร ในเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2522 / กรมแรงงาน
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2523
Descript 44 หน้า

การจ้าง การว่างงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร72รงCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร72รงCHECK SHELVES