Titleรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ในเขตจังหวัดภูเก็ต จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสระบุรี / กองความมั่นคงแห่งสังคม กรมประชาสงเคราะห์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2522
Descript 233 หน้า

ค่าจ้าง -- วิจัย แรงงาน -- ไทย -- สถิติ ลูกจ้าง -- วิจัย สวัสดิการลูกจ้าง