Titleผลการสำรวจและการคาดประมาณจำนวนประชากรเกษตร : สภาพการทำงานและการศึกษา
Imprint [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [25--]-
Descript เล่ม ; 31 ซม

แรงงานในเกษตรกรรม -- ไทย ประชากร -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.1293 ผ191 2525-29CHECK SHELVES