Titleความต้องการแรงงานในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3 (2515-2519) / กรมแรงงาน
Imprint นครหลวงฯ : กรม, 2515
Descript 15 หน้า

แรงงาน -- ไทย (ภาคกลาง) กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.123 ร72คCHECK SHELVES
Population Information Centerท.216/ฝ.354/รดLIB USE ONLY