Titleรายงานผลการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคน ระดับกลางและระดับสูง พ.ศ.25--
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [25--]-
Descript เล่ม ; 29 ซม

CONTENT

ลักษณะที่วไปของผู้สำเร็จการศึกษา -- การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา -- การว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา -- ทัศนคติเกี่ยวกับการที่จะได้งานทำและการแก้ปัญหาการว่างงาน


แรงงาน -- ไทย -- การสำรวจ การว่างงาน -- การสำรวจ กำลังคน -- สถิติ การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) นักศึกษา -- การสำรวจการทำงาน human resources students data collecting enployment unemployment labour force

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2523-24CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2525-26CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2526-27CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2527-28CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2528-29CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2529-30CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2530-31CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2524CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2532-33CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.11423 รก451 2532-33CHECK SHELVES