Titleรายงานผลการศึกษาวิจัยภาวะการมีงานทำของประชากร ในชนบทของประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิชาการและวางแผน กรมแรงงาน, [25--]-
Descript เล่ม ; 30 ซม

การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) การว่างงาน แรงงาน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.1 ร451 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.1 ร451 2525CHECK SHELVES