Titleรายงานผลการศึกษาวิจัยภาวะการมีงานทำของประชากร ในชนบทของประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิชาการและวางแผน กรมแรงงาน, [25--]-
Descript เล่ม ; 30 ซม

SUBJECT

  1. การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
  2. การว่างงาน
  3. แรงงาน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.1 ร451 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.1 ร451 2525CHECK SHELVES