Titleอุตสาหกรรมและคนทำงาน ภาคกลาง / กองวิชาการและวางแผน กรมแรงงาน
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, [25--]-
Descript เล่ม

แรงงาน -- ไทย อุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคกลาง)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331 ร72อก 2519-20DISCARD