Titleความต้องการแรงงานและการเข้าออกเงาน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี / กองวิชาการและวางแผน กรมแรงงาน
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, [25--]-
Descript เล่ม

แรงงาน การเข้าและการออกจากงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331 ร72คก 2520DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331 ร72คก 2520DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331 ร72คก 2520DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331 ร72คก 2521DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331 ร72คก 2521DISCARD