Authorพรธิภา เด่นสกุล
Titleพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศแคนาดา / พรธิภา เด่นสกุล
Imprint กรุงเทพฯ : กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2523
Descript 63 หน้า

แคนาดา -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.971 พ244พCHECK SHELVES