Authorสมภพ มานะรังสรรค์
Titleเศรษฐกิจเกษตรไทย : สภาพและปัญหา / สมภพ มานะรังสรรค์
Imprint กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2526
Descript 247 หน้า

เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ การพัฒนาการเกษตร ปุ๋ย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ส271ศกCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ส271ศกCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionศ 15 001982LIB USE ONLY