Titleสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย และ ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2507 / สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
Imprint พระนคร : สำนักงาน, 2508
Descript 71 หน้า : ภาพประกอบ

ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ส162สกCHECK SHELVES