Titleภาวะเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2521
Descript 305 หน้า

ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ศ57ภCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ศ57ภCHECK SHELVES