Authorประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง งบประมาณขาดดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2511
Descript 98 หน้า

งบประมาณ ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ป17รCHECK SHELVES