Authorบุญชู โรจนเสถียร, 2464-
Titleแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองไทย / บุญชู โรจนเสถียร
Imprint กรุงเทพฯ : อ.อิทธิพล, 2525
Descript 403, 219, 16, 266, 298 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างไร -- ความคิดทางการเมืองของบุญชู โรจนเสถียร -- บุญชู ทำแบ็งค์ -- ชีวิต-ผลงาน และแนวความคิดของบุญชู โรจนเสถียร


บุญชู โรจนเสถียร 2464- การพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย การเงิน ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ ไทย -- การเมืองและการปกครอง ไทย -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 บ243นCHECK SHELVES