Titleรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงิน / ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [25--]-
Descript เล่ม

SUBJECT

  1. การเงิน -- ไทย
  2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 น11ร 2526CHECK SHELVES