Titleรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินของภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพฯ) / หน่วยวิจัยเศรษฐกิจทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2520
Descript 34 [38] หน้า

ผลิตผลเกษตร -- สถิติ ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ ไทย (ภาคกลาง) -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ธ15รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ธ15รCHECK SHELVES