Titleทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 510 หน้า : แผนภูมิ ; 23 ซม

ทฤษฎีพึ่งพา ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- รวมเรื่อง ไทย -- สถานภาพทางเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ท166CHECK SHELVES
Political Science Library330.9593 ท159CHECK SHELVES
Political Science Library330.9593 ท159CHECK SHELVES
Political Science Library330.9593 ท159CHECK SHELVES
Political Science Library330.9593 ท159CHECK SHELVES
Economics Library330.9593 ร112ทCHECK SHELVES
Population Information Centerท.235/รทLIB USE ONLY
Economics Library330.9593 ร112ทCHECK SHELVES
Economics Library330.9593 ร112ทCHECK SHELVES
Economics Library330.9593 ร112ทCHECK SHELVES