Authorการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 23 : 2528 : กรุงเทพฯ)
Titleสรุปการอภิปรายกลุ่ม การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 ก.พ. 2528 / คณะอนุกรรมการดำเนินงานประชุมทางวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528
Descript [ก-ญ], 119 แผ่น ; 28 ซม

ธุรกิจ -- การประชุม สตรีในธุรกิจ สถาบันการเงิน ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ก475ส 2528CHECK SHELVES