Authorชูลิต สถาวร
Titleรายงานเรื่องพื้นฐานเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี / ชูลิต สถาวร
Imprint กรุงเทพฯ : กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2523
Descript 35 หน้า

เกาหลี (ใต้) -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.95195 ช381รCHECK SHELVES