Titleรายงานการศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน ญี่ปุ่น และ ฮ่องกง ของคณะนักบริหารระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการสัมมนารอบที่ 2 รุ่นที่ 2 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2508
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
Descript 59 หน้า

ไต้หวัน -- ภาวะเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ ฮ่องกง -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.95 ร26CHECK SHELVES