Authorทวี ทองสว่าง
Titleภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก / โดย ทวี ทองสว่าง สมศักดิ์ คงเที่ยง [และ] ทัศนีย์ ทองสว่าง
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525
Descript 339 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ประชากร มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9 ท173ภCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9 ท173ภCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9 ท173ภCHECK SHELVES