Authorวิทยากร เชียงกูล, 2489-
Titleการพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทย : ศึกษากรณีสังคมเกษตรภาคกลาง พ.ศ. 2503-2523 / วิทยากร เชียงกูล
Imprint กรุงเทพฯ : ต้นหมาก, 2526
Descript 204 หน้า

ทุนนิยม ไทย (ภาคกลาง) -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.122 ว34กCHECK SHELVES
Political Science Library330.12 วกCHECK SHELVES
Political Science Library330.12 วกCHECK SHELVES
Arts LibraryHC497.T4 ว234กCHECK SHELVES
Education Library330.122 ว34กIN REPAIR