Authorป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542
Titleเศรษฐทรรศน์ : รวมข้อคิดข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์ / ป๋วย อึ้งภากรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523
Descript 317 หน้า

เศรษฐศาสตร์ -- รวมเรื่อง การพัฒนาประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.08 ป17ศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.08 ป17ศCHECK SHELVES
Economics Library330 ป76ศCHECK SHELVES
Economics Library330 ป76ศCHECK SHELVES
Economics Library330 ป76ศCHECK SHELVES
Economics Library330 ป76ศCHECK SHELVES
Economics Library330 ป76ศCHECK SHELVES
Political Science Library330 ปศCHECK SHELVES