Authorไฮล์บรอนเนอร์, โรเบิร์ต แอล
Titleการสร้างสังคมเศรษฐกิจ = The making of economic society / โรเบิร์ต แอล. ไฮล์บรอนเนอร์ ; แปลโดย ลิลลี่ โกศัยยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2521
Descript 532 หน้า ; 22 ซม

CONTENT

สหรัฐอเมริกาวันนี้ -- ปัญหาเศรษฐกิจ -- ระบบเศรษฐกิจก่อนตลาด -- การปรากฎตัวของสังคมตลาด -- การปฏิวัติอุตสาหกรรม -- ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -- การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาด -- ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ -- วิวัฒนาการของระบบทุนนิยมแบบชักจูง -- ทิศทางของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของยุโรป -- บรรษัทนานาชาติ -- โลกที่ด้อยพัฒนา -- หนทางของสังคมเศรษฐกิจ -- ลัทธิทุนนิยมเป็นตัวปัญหาหรือไม่


เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ฮ97กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ฮ97กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ฮ97กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ฮ97กCHECK SHELVES
Political Science Library330 ฮกIN REPAIR
Political Science Library330 ฮกIN REPAIR
Political Science Library : Chamnan Collectionชท 00185LIB USE ONLY