Authorเอื้อม ทัตตานนท์
Titleปัญหาเศรษฐกิจ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทบวงกรมต่าง ๆ / เอื้อม ทัตตานนท์ ผู้รวบรวม
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์เกษมสุวรรณ, 2506
Descript 133 หน้า

ประจักษ์สัชณุการ (อุดม ทัตตานนท์) หลวง เศรษฐกิจ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330 อ6116ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330 อ6116ปCHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)330 ป113CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)330 ป113CHECK SHELVES