Titleรายงานการประชุมของคณะผู้แทนไทย ในการประชุมคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจสำหรับเอเซียและตะวันออกไกล สมัยที่ 24 ณ กรุงแคนเบร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย 17-30 เม.ย. 11
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ -- การวางแผน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ร26CHECK SHELVES