Titleประมวล กระทู้ถาม ญัตติ รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงาน ด้านสภาผู้แทนราษฎร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, [252-]
Descript เล่ม ; 33 ซม

กระทู้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)328.1 ป349CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)328.1 ป349CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)328.1 ป349DISCARD