Authorชุมพล เลิศรัฐการ
Titleศักย์สงครามเวียดนาม - ไทย การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์การเมืองและยุทธศาสตร์การทหาร / ชุมพล เลิศรัฐการ
Imprint [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2522]
Descript 399 หน้า : ภาพประกอบ

ปัญหาอินโดจีน สงครามเวียดนาม ค.ศ. 1961-1975 ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม เวียดนาม -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)327.5930597 ช46ศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327.5930597 ช46ศCHECK SHELVES
Political Science Library327.5930597 ชศCHECK SHELVES
Political Science Library327.5930597 ชศCHECK SHELVES
Political Science Library327.5930597 ชศCHECK SHELVES