Authorสุรชัย ศิริไกร
Titleสาเหตุของการกระทบกระทั่งตามพรมแดนไทย-ลาว : 1975-1981 : รายงานการวิจัย / โดย สุรชัย ศิริไกร
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2527]
Descript 175 หน้า : แผนที่ ; 30 ซม

CONTENT

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวจากอดีตถึง 1975 โดยย่อ--ปัญหาพรมแดนไทย-ลาวในแนวแม่น้ำโขง--ลาวกับการแทรกแซงต่าง ๆ ชาติ: 1954-1975--ลาวภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 1975--ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับจีน--ขบวนการกู้ชาติลาวฝ่ายขวา--ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: 2518-2524 (1975-1981)--วิเคราะห์ปัญหาความไม่ยุติธรรมของพรมแดนไทย-ลาวในแม่น้ำโขง--ความไม่ไว้วางใจและความหวาดระแวงระหว่างผู้นำไทยกับลาว--ผู้นำและนโยบายของลาว--ผู้นำและนโยบายของไทย


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว ลาว -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- ปัญหาชายแดน ลาว -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)327.5930594 ส847รCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอช 15 003292LIB USE ONLY
Political Science Library327.5930594 ส847รCHECK SHELVES
Asia Study Institute LibraryIAS DS575.5.L28 ส848ส 2527CHECK SHELVES
Asia Study Institute LibraryIAS DS575.5.L28 ส848ส 2527CHECK SHELVES
Arts Library : Research Collectionว DS575.5.L28 ส847รLIB USE ONLY