Titleจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีนำคณะทูตสันถวไมตรีไทย ไปเยือนประเทศพม่า 14-19 ธันวาคม 2498
Imprint พระนคร : กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ, 2498
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra55_0228
Descript 128 หน้า : ภาพประกอบ

การเยือนต่างประเทศ -- พม่า ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS