Authorสีดา สอนศรี
Titleความร่วมมือส่วนภูมิภาคในเอเซียอาคเณย์ : จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงอาเซียน / สีดา (เจตีร์) สอนศรี
Imprint [กรุงเทพฯ : ปิยะสาส์น, 2521]
Descript 153 หน้า

สมาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)327.59 ส34คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327.59 ส34คCHECK SHELVES
Political Science Library338.915 สคCHECK SHELVES
Political Science Library338.915 สคCHECK SHELVES
Political Science Library338.915 สคCHECK SHELVES
Political Science Library338.915 สคCHECK SHELVES