Authorฉันทิมา อ่องสุรักษ์
Titleนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย / ฉันทิมา อ่องสุรักษ์
Imprint พระนคร : โครงการผลิตตำราและการวิจัยทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516
Descript 138 หน้า

จีน สาธารณรัฐประชาชน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน -- การเมืองและการปกครอง นโยบายสาธารณะ -- สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สาธารณรัฐประชาชนจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)327.51 จ215นCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327.51 ฉ215นCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327.51 ฉ215นCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)JQ1510.A3 ฉ215น 2516CHECK SHELVES
Economics Library327.693051 ฉนCHECK SHELVES
Economics Library327.593051 ฉนCHECK SHELVES
Economics Library327.593051 ฉนCHECK SHELVES
Political Science Library327.5105 ฉ269นCHECK SHELVES
Political Science Library327.5105 ฉ269นCHECK SHELVES
Political Science Library327.5105 ฉ269นCHECK SHELVES