Titleรายงาน การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2526 / กระทรวงมหาดไทย
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2526
Descript 138 หน้า : ภาพประกอบ

การเลือกตั้ง -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)324.9593 ม192รCHECK SHELVES