Titleรายงานการวิจัย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526 / กรมการปกครอง
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, [2526]
Descript 348 หน้า

การเลือกตั้ง -- ไทย -- วิจัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)324.9593 ก27รCHECK SHELVES