Titleรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 18 เมษายน 2526 / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527
Descript 102 หน้า

การเลือกตั้ง -- ไทย -- รายงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)324.9593 ก263รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)324.9593 ก263รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)324.9593 ก263รCHECK SHELVES
Political Science Library324.9593 นรCHECK SHELVES
Political Science Library324.9593 นรCHECK SHELVES